bars

Cymorth a Chyngor Ymarferol

Mae angen clywed y rhai sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd, angen dealltwriaeth, ac angen dilysu eu profiad.

Nid oes bob amser y ddealltwriaeth na'r dilysiad hwn o brofiad o fewn ffydd.

Nid yw'r byd seciwlar na'r gwasanaethau statudol bob amser yn deall ffydd, nac effaith agweddau ffydd unrhyw gamdriniaeth neu drawma.

Gall y rhai sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd gael eu gadael yn teimlo'n ynysig, wedi eu camddeall neu weithiau'n cael eu barnu. 

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau cymorth i'r rhai sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd

Llinell gefnogaeth

07746 153 703


Rydym yn ymwybodol iawn bod galwyr yn debygol o fod â rhai pryderon ynghylch gofyn am gymorth.

Mae'n hanfodol bod cyn lleied o rwystrau yn atal ceisio cefnogaeth a phosibl.


Mae'r llinell gefnogaeth ar agor o ddydd Llun a dydd Mawrth rhwng 9am a 5pm.

Gallwn hefyd drefnu amseroedd sy'n gyfleus i bawb y tu allan i'r oriau hyn os oes angen.

"Dim ond eisiau diolch i ti am wrando ddoe ar y ffôn. Roeddwn i'n teimlo fy mod i'n cael fy nghlywed, yn deall ac yn credu, sydd wedi bod yn iacháu'n fawr i mi..... Roedd yn gymaint o ryddhad clywed y gydnabyddiaeth yn eich llais oedd yn uniaethu â'r hyn yr oeddwn yn ei ddweud, lle rwyf wedi cael fy nghamddeall ac ar adegau yn cael fy meirniadu am fy ngweithredoedd..... Rwy'n gwybod nad yw fy nhaith yn gyflawn eto, ond rwy'n teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi gennych chi ac y byddaf yn bendant yn cadw mewn cysylltiad."

Pan fo sefydliadau'n cyfeirio pobl sydd wedi cael niwed o fewn eu sefydliad neu enwad, mae disgwyl i'r sefydliad drafod y trefniadau priodol ar gyfer cefnogi gwaith Bywyd Ailgyflenwi yn ariannol cyn cyfeirio neu'n gofyn i'r person gysylltu â Replenished Life. 

Er mwyn rhoi'r sicrwydd angenrheidiol i'r galwyr, yr holl gymorth sy'n cael ei roi yw:

 • 1

  cyfrinachol

  Mae pob galwad yn gyfrinachol (oni bai fod pryder eich bod chi neu rywun arall mewn perygl o niwed. Ym mha achos byddwn yn trafod unrhyw gamau diogelu y mae angen i ni eu cymryd gyda'n gilydd a chytuno ar ffordd ymlaen.)

 • 2

  annibynnol

  Tra bod gan ein gweithwyr cymorth ffydd, maen nhw'n annibynnol i unrhyw gymuned enwadol neu ffydd. Fel sefydliad rydym yn gwbl annibynnol.

 • 3

  Aml Ffydd a dim ffydd

  Mae ein gweithwyr cymorth yn deall pob ffydd a dim ffydd ac yn rhoi cymorth yn unol â dealltwriaeth.

 • 4

  O brofiad byw

  Mae ein holl weithwyr cymorth wedi byw profiad o gam-drin a thrawma o fewn ffydd a galwyr yn gwerthfawrogi'r ffaith ein bod yn ei "gael"

 • 5

  cynhwysol

  Rhoddir cefnogaeth yn seiliedig ar angen gwaeth beth fo unrhyw nodweddion gwarchodedig neu swyddi diwinyddol a gedwir mewn perthynas ag unrhyw nodweddion gwarchodedig.

 • 6

  Penagored

  O brofiad unigolion rydyn ni'n eu cefnogi, mae gan bob un angen cymorth gwahanol, angen cymryd pethau ar eu cyflymder eu hunain ac mae angen hyd gwahanol o amser o gefnogaeth. Rydym hefyd yn ymwybodol y gallai fod angen i bobl ailymweld â ni yn y dyfodol, felly rydym bob amser ar gael os oes angen i bobl ddod yn ôl am fwy o gefnogaeth wrth i ddigwyddiadau bywyd ddigwydd neu newid bywyd.

 • 7

  Rhydd i oroeswyr

  cost galwad i ffôn symudol yn unig yw cost yr alwad gymorth (sydd fel arfer yn cael ei gynnwys mewn munudau). Os yw cost yn broblem, dim ond gollwng e-bost neu destun i ni a byddwn yn trefnu amser cyfleus i'ch ffonio.

Cynhadledd / Hyfforddiant / Gweithdy / Cymorth Prosiect Ymchwil

Os gall cynnwys a thrafod gweithdai, hyfforddiant, cynhadledd, neu brosiectau ymchwil achosi gofid, trawma neu gall sbarduno profiadau blaenorol o gam-drin a thrawma gallwn ddarparu cefnogaeth i gynrychiolwyr neu gyfranogwyr.
Bydd hyn yn cael ei deilwra i bob sefyllfa sy'n ddibynnol ar nifer yr oriau o gefnogaeth a allai fod eu hangen, a thrafod y pwnc.

Bydd y gost felly yn gymharol â nifer yr oriau sydd eu hangen. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion. simonandcaroline@replenished.life

Cost y tâl fesul awr fydd £32 gydag isafswm o 7.5 awr (£240)

Adnoddau ar-lein

We are currently developing online resources on common themes that we advise and support on.

We will also include links to other organisations resources and useful content, videos and information from other sources.
The resources will be published here once we have developed these and they are quality assured.

Replenished Life Survivors Facebook group.

Link – Replenished Life Survivors | Facebook

Replenished Life Researchers Forum

Link – Replenished Life Research Community | Facebook

Cyfrannu

ein Partneriaid

Fel y rhan fwyaf o safleoedd, mae ein un ni'n defnyddio cwcis! Polisi Preifatrwydd CYTUNO
cyCymraeg